Školská rada

Vyhlášení voleb do Školské rady Základní školy a Střední školy

při Dětském domově, Základní škole a Střední škole, Duchcov.

Vyhlašuji volby do Školské rady Základní školy a Střední školy při Dětském domově, Základní škole a Střední škole, Duchcov, podle ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s volebním řádem školské rady.

V souladu s volebním řádem školské rady proběhne volba členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků. Školská rada má tři členy. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci. Třetinu členů jmenuje zřizovatel školy. Školská rada umožňuje zřizovateli, zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům podílet se na chodu školy.

Volba členů školské rady bude probíhat dvoukolově, a to za každou skupinu zvlášť. V prvním kole navrhují zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci kandidáty na členství ve školské radě. Druhé kolo probíhá tajnou volbou a určí pořadí kandidátů. S účastí ve druhém kole musí kandidáti projevit písemný souhlas.

Termín a místo konání voleb:

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 624/1

I. kolo dne 18. 11. 2020

pedagogičtí pracovníci od 7:30 h do 8:00 h

zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci od 14:00 h do 15:00 h

II. kolo dne 25. 11. 2020

 

V Duchcově 26. 10. 2020

Mgr. Blanka Stádníková
ředitelka