Přijímací řízení

Pokyny pro podání přihlášky

 

a) Přihlášku podávejte na tiskopise SEVT 71049149700 Přihláška ke vzdělávání  – studiu ve střední škole, forma vzdělávání – denní 2021

(přihláška je k dispozici ve škole, lze ji vytisknout na www.msmt.cz)

b) Na přihlášce je nutné lékařské potvrzení o schopnosti studia v daném oboru.

c) Přihlášku musí podepsat uchazeč a zákonný zástupce (v případě nezletilého uchazeče).

d) Pokud nebudou známky z posledních dvou ročníků ZŠ potvrzeny základní školou na přihlášce, je nutné doložit k přihlášce úředně ověřené kopie těchto vysvědčení.

e) Termín odevzdání přihlášky je do 1. března 2022. Tento den musí být přihláška ve škole. Nelze se řídit razítkem pošty.

f) Přijatý uchazeč, který se rozhodl nastoupit ke vzdělávání, odevzdá do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí ředitelce školy zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán na poštu.

g) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. dubna 2022.

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

 

Přijímací řízení ke vzdělávání v oboru vzdělání Praktická škola dvouletá proběhne na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, podle kritérií stanovených ředitelkou školy. Do oboru vzdělání Praktická škola dvouletá jsou přijímáni uchazeči se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří splnili povinnou školní docházku.

 

Název oboru:            Praktická škola dvouletá

Kód oboru:                78-62-C/02

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:        12

Počet míst na odvolání:                                               1

 

Přijímací zkoušky  se  n e k o n a j í.

 

Kritéria přijímacího řízení:

V přijímacím řízení ředitelka školy hodnotí uchazeče podle:

a) průměrného prospěchu uchazeče v 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy a v 1. pololetí předposledního absolvovaného ročníku základní školy, zvlášť za každé uvedené pololetí, a to takto:

průměrný prospěch v rozmezí:                  1,00 – 1,25                 60 bodů

                                                                       1,26 – 1,50                55 bodů

                                                                       1,51 – 1,75                 50 bodů

                                                                       1,76 – 2,00                45 bodů

                                                                       2,01 – 2,25                40 bodů

                                                                       2,26 – 2,50                35 bodů

                                                                       2,51 – 2,75                 30 bodů

                                                                       2,76 – 3,00                 25 bodů

                                                                       3,01 – 3,25                 20 bodů

                                                                       3,26 – 3,50                 15 bodů

                                                                       3,51 – 3,75                  10 bodů

                                                                       3,76 – 4,00                  5 bodů

                                                                       4,01 – 5,00                   0 bodů

b) hodnocení chování v 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy a v   1. pololetí předposledního absolvovaného ročníku základní školy, zvlášť za každé uvedené pololetí, a to takto:                                                   

velmi dobré                                                                                       5 bodů

uspokojivé                                                                                        3 body

neuspokojivé                                                                                    0 bodů

Celkový počet získaných bodů určuje pořadí uchazeče. V případě, že bude přihlášeno více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

V Duchcově 3. 1. 2022                                                         Mgr. Blanka Stádníková

                                                                                                          ředitelka

 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 - 1. kolo

 

 

Název oboru:             Praktická škola dvouletá

Kód oboru:                78-62-C/02

 

registrační číslo                celkový počet získaných bodů       pořadí      výsledek přijímacího řízení

 

PŘ/1/2022                               115                               2.                                 přijat(a)

PŘ/2/2022                               56                               6.                                 přijat(a)

PŘ/3/2022                               85                               3.                                 přijat(a)

PŘ/4/2022                              130                               1.                                 přijat(a)

PŘ/5/2022                              60                                5.                                 přijat(a)

PŘ/6/2022                               81                                4.                                 přijat(a)

 

 

Datum zveřejnění:      22. 4. 2022

 

Datem zveřejnění se začíná počítat lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

 

 

 

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelka Dětského domova, Základní školy a Střední školy, Duchcov, příspěvkové organizace v souladu s ustanovením § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do oboru vzdělání Praktická škola dvouletá. Přijímáni jsou uchazeči se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří splnili povinnou školní docházku.

 

Název oboru:             Praktická škola dvouletá

Kód oboru:                78-62-C/02

Termín přijímání přihlášek:                       30. 8. 2022

Termín druhého kola přijímacího řízení: 31. 8. 2022

Počet volných míst:                                       3

 

a) Přihlášku podávejte pouze na tiskopise SEVT 49 149 700 Přihláška ke vzdělávání   – studiu ve střední škole, forma vzdělávání denní (přihláška je k dispozici ve škole, lze ji vytisknout na www.msmt.cz).

 

b) Na přihlášce je nutné lékařské potvrzení o schopnosti studia v daném oboru.

 

c) Přihlášku musí podepsat uchazeč a zákonný zástupce (v případě nezletilého uchazeče).

 

d) Pokud nebudou známky z posledních dvou ročníků ZŠ potvrzeny základní školou na přihlášce, je nutné doložit k přihlášce úředně ověřené kopie těchto vysvědčení.

 

e) Termín odevzdání přihlášky je do 30. srpna 2022. Tento den musí být přihláška ve škole. Nelze se řídit razítkem pošty. Přihlášku lze odevzdat i osobně ve škole.

 

f) Přijímací zkoušky se nekonají. V přijímacím řízení ředitelka školy hodnotí uchazeče podle stanovených kritérií přijímacího řízení na základě hodnocení prospěchu a chování na vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy.

 

g) Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů a odeslání rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí proběhne dne 31. srpna 2022.

 

h) Přijatý uchazeč, který se rozhodl nastoupit ke vzdělávání, odevzdá do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí ředitelce školy zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán na poštu.

 

 

V Duchcově 28. 6. 2022                                                        Mgr. Blanka Stádníková

                                                                                                          ředitelka

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 - 2. kolo

 

 

Název oboru:            Praktická škola dvouletá

Kód oboru:               78-62-C/02

 

 

nebyla doručena žádná přihláška ke vzdělávání

 

 

 

V Duchcově 31. 8. 2022

                                              

 

 

 

                                                                                              Mgr. Blanka Stádníková

                                                                                                          ředitelka