Přijímací řízení

Pokyny pro podání přihlášky

 

a) Přihlášku podávejte na tiskopise SEVT Přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole, forma vzdělávání – denní

(přihláška je k dispozici ve škole, lze ji vytisknout na www.msmt.cz)

 

b) Na přihlášce je nutné lékařské potvrzení o schopnosti studia v daném oboru.

 

c) Přihlášku musí podepsat uchazeč a zákonný zástupce (v případě nezletilého uchazeče).

 

d) Pokud nebudou známky z posledních dvou ročníků ZŠ potvrzeny základní školou na přihlášce, je nutné doložit k přihlášce úředně ověřené kopie těchto vysvědčení.

 

e) Termín odevzdání přihlášky je do 1. března 2023. Tento den musí být přihláška ve škole. Nelze se řídit razítkem pošty.

 

f) Přijatý uchazeč, který se rozhodl nastoupit ke vzdělávání, odevzdá do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí ředitelce školy zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán na poštu.

 

g) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 24. dubna 2023.

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

 

Přijímací řízení ke vzdělávání v oboru vzdělání Praktická škola dvouletá proběhne na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, podle kritérií stanovených ředitelkou školy. Do oboru vzdělání Praktická škola dvouletá jsou přijímáni uchazeči se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří splnili povinnou školní docházku.

 

Název oboru:            Praktická škola dvouletá

Kód oboru:               78-62-C/02

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:      12

Počet míst na odvolání:                                             1

 

Přijímací zkoušky  se  n e k o n a j í.

 

Kritéria přijímacího řízení:

V přijímacím řízení ředitelka školy hodnotí uchazeče podle:

 

a) průměrného prospěchu uchazeče v 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy a v 1. pololetí předposledního absolvovaného ročníku základní školy, zvlášť za každé uvedené pololetí, a to takto:

průměrný prospěch v rozmezí:                   1,00 – 1,25                 60 bodů

                                                                       1,26 – 1,50                 55 bodů

                                                                       1,51 – 1,75                  50 bodů

                                                                       1,76 – 2,00                 45 bodů

                                                                       2,01 – 2,25                 40 bodů

                                                                       2,26 – 2,50                 35 bodů

                                                                       2,51 – 2,75                  30 bodů

                                                                       2,76 – 3,00                 25 bodů

                                                                       3,01 – 3,25                 20 bodů

                                                                       3,26 – 3,50                 15 bodů

                                                                       3,51 – 3,75                  10 bodů

                                                                       3,76 – 4,00                   5 bodů

                                                                       4,01 – 5,00                   0 bodů

 

b) hodnocení chování v 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy a v 1. pololetí předposledního absolvovaného ročníku základní školy, zvlášť za každé uvedené pololetí, a to takto:                                                  

velmi dobré                                                                           5 bodů

uspokojivé                                                                             3 body

neuspokojivé                                                                         0 bodů

 

Celkový počet získaných bodů určuje pořadí uchazeče. V případě, že bude přihlášeno více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

 

V Duchcově 3. 1. 2023                                                          Mgr. Blanka Stádníková

                                                                                                          ředitelka