Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

 

Podatelna je v kanceláři budovy Dětského domova, Základní školy a Střední školy, Duchcov, příspěvkové organizace, Školní 624/1, 419 01 Duchcov

 

Úřední hodiny podatelny:   Po – Pá: 8:00 – 12:00 h a 12:30 – 14:30 h

 

Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument organizace dále nezpracovává.

 

Elektronická adresa podatelny: sekretariat@ddzsduchcov.cz

 

ID datové schránky: ptbwg3p

 

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek — maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny — maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,
 • na přenosném technickém nosiči — maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

 

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

 • Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič") je CD, DVD nebo USB flash disk.
 • Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Přijímané formáty datových zpráv:

PDF, verze 1.7 a vyšší, PDF/A, ISO 19005, TXT, RTF, DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší, DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší, XLS/XLSX, ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami), PNG, ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 - nekomprimovaný, JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918, MPEG-2, ISO/IEC 13818, MPEG-1, ISO/IEC 11172, GIF, MPEG-1 Audio Layer Il nebo MPEG-2 Audio Layer Il (MP2), MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML.

 

 

Náležitosti doručování datové zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání. Jednou zprávou zasílejte podání pouze v jedné věci.

Bezpečnost datové zprávy:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy:

Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Příjem a zpracování elektronických podání:

Po přijetí elektronického podání je postup zpracování řízen interním předpisem. Vyhodnocení platnosti elektronického podpisu v podání (byl-li připojen) je vždy z pohledu, zda ho vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Neplatnost el. podpisu není důvodem pro nepřijetí podání, pokud pro to nejsou další důvody (např. nepovolený formát zprávy, porušený soubor, přítomnost viru, nečitelnost, aj.).

 

Podání, která lze podat v elektronické podobě:

Elektronická podání, která musí být opatřena elektronickým podpisem:

 • Podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
 • Stížnost podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání lze podle § 37 odst. 4 správního řádu učinit také jiným technicky možným způsobem (např. elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu). Toto podání je však třeba do pěti dnů potvrdit nebo doplnit řádným způsobem, jinak takový úkon nelze považovat za podání.

Elektronická podání, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Podnět podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím může být podána bez uznávaného elektronického podpisu, avšak pouze prostřednictvím elektronické podatelny. Není-li takto podána, nepovažuje se za žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 • Podnět (např. § 42 nebo § 94 odst. 1 správního řádu) není podáním (§ 37 správního řádu), a proto podnět bez uznávaného elektronického podpisu je podnětem řádným a úřad jej bezodkladně vyřídí zákonem upraveným způsobem.