Patřím mezi ostatní – Rozvoj gramotností a praktických dovedností žáků z dětských domovů

Patřím mezi ostatní – Rozvoj gramotností a praktických dovedností žáků z dětských domovů

08.07.2021

Projekt s reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000605 je zaměřen na žáky se sociokulturním znevýhodněním a na žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Cílem projektu je prostřednictvím extrakurikulárních aktivit zvýšit osobní spokojenost zapojených žáků a působit preventivně proti jejich odchodu z hlavního vzdělávacího proudu, dále působit pozitivně na jejich sebehodnocení a zvýšení sociální sounáležitosti s majoritou a tím přispět k jejich snadnějšímu začlenění. Projekt se soustředí na to, jak dětem ukázat pozitiva, která vzdělání má, a poskytnout jim podporu a nástroje pro realizaci vlastních cílů. V rámci projektu dochází do dětského domova studenti středních škol, kteří pomáhají s přípravou na vyučování, vypracováním domácích úkolů a procvičováním učiva vybraným dětem dětského domova.