Informace pro rodiče k zahájení výuky ode dne 12. 4. 2021

08.07.2021

Informace pro rodiče

k zahájení výuky ode dne 12. 4. 2021

 

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že od 12. 4. 2021 bude opět probíhat vyučování v naší škole podle rozvrhu, a to každý den. Otevřena bude základní škola, střední škola i přípravná třída.  Bude možné, aby se děti stravovaly ve školní jídelně.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest. Děti přípravné třídy a žáci základní školy musí nosit chirurgické roušky; žáci praktické školy dvouleté jsou povinni nosit respirátor. Prosím zajistěte, aby Vaše děti měly ve škole k dispozici nejméně dvě chirurgické roušky a dva respirátory, k uložení sáček.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost dětem a žákům podrobit se preventivnímu testování antigenními neinvazivními testy, a to dvakrát týdně. Testování bude probíhat 1. vyučovací hodinu v pondělí a ve čtvrtek samoodběrem. Děti si samy nebo za pomoci pedagogů provedou výtěr z kraje nosu obou nosních dírek. V individuálních případech, kdy dítě, žák nejsou schopni provést test sami, může jim pomoci zákonný zástupce (rodič). Chceme Vás ubezpečit, že k testování budeme přistupovat velmi citlivě, dětem bude předem vše vysvětleno a předvedeno. V případě jakýchkoliv obav či nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Testování se neprovádí u osob, u kterých neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je nutno doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.

Pokud se žák nezúčastní testování, nebude se moci zúčastnit vyučování, absenci bude mít omluvenou a bude mít zadány domácí úkoly k vypracování, tak jako při nemoci.

V případě pozitivního testu žáka, musí žák za doprovodu zákonného zástupce co nejdříve opustit školu. Následně je zákonný zástupce povinen kontaktovat dětského lékaře, který dítě odešle na RT-PCR test. Ostatní děti ze třídy se také nemohou zúčastnit prezenční výuky a musí být v izolaci. V případě negativního výsledku RT-PCR testu se žák i ostatní žáci ze třídy mohou vrátit k prezenční výuce. V případě pozitivního testu je zákonný zástupce povinen okamžitě informovat školu, žák i ostatní žáci ze třídy zůstávají v povinné izolaci. Škola je o této situaci povinna informovat krajskou hygienickou stanici.  

Chceme Vás informovat, že ve škole budou nadále dodržována zvýšená hygienická opatření. Pravidelně je prováděn úklid a dezinfekce prostor školy.

Při vstupu do školy si žáci dezinfikují ruce. Dezinfekce rukou je ve škole k dispozici, případně si děti mohou přinést dezinfekci svou vlastní. V průběhu vyučování si žáci pravidelně a důkladně myjí ruce, k dispozici jsou jednorázové papírové ručníky. Ve třídách, učebnách a na sociálních zařízeních je k dispozici mýdlo, dezinfekční mýdlo a dezinfekce. Učebny a chodby jsou pravidelně a důkladně větrány. Ve školní jídelně jsou taktéž dodržována zvýšená hygienická opatření. Před odběrem jídla si děti umyjí či vydezinfikují ruce. Děti se stravují po menších skupinách. Jídelna je větrána. Žáci budou poučeni o zásadách osobní a respirační hygieny. Žáci budou poučeni o správném mytí rukou. V případě kašlání a kýchání je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázových kapesníků. Prosím, zajistěte, aby Vaše dítě mělo ve škole vždy dostatek papírových kapesníků pro svou potřebu.

Pobyt zákonných zástupců a dalších osob ve škole je v současné době omezen.  Zákonní zástupci a další osoby nemohou být vpouštěni do prostor školy. K vyřízení administrativních a dalších nutných záležitostí mohou zákonní zástupci využít pouze ředitelnu v přízemí budovy.

Do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění. Vzhledem k tomu, prosím, neposílejte do školy své děti v případě, že se u nich projevují příznaky nemoci jako je teplota, kašel. V případě, že byste měli u svého dítěte podezření na onemocnění Covid-19, kontaktujte telefonicky dětského lékaře případně krajskou hygienickou stanici.

Děkujeme Vám za spolupráci v době distanční výuky a za spolupráci v nadcházejícím období. Věříme, že odpovědným chováním a dodržováním hygienických opatření situaci zvládneme.

O případných změnách budete neprodleně informováni. V případě potřeby nás můžete kontaktovat osobně, telefonicky na tel 417 835 324 či e-mailem: sekretariat@ddzsduchcov.cz

           

 

 

                                                za pedagogický sbor a vedení školy

                                                                      Blanka Stádníková