Přípravná třída | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Přípravná třída >

Přípravná třída

Od 1. 9. 2020 plánujeme opět otevřít přípravnou třídu na naší škole.

Přípravná třída je určena pro děti, které mají odloženou povinnou školní docházku a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti mohou být do třídy zařazeny na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí našeho školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Úkolem přípravné třídy je poskytnout základy vědomostí, dovedností a návyků, které jsou potřebné pro úspěšný vstup do základní školy. Hravou a motivující formou je rozvíjena osobnost dítěte, důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce, komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky. Dětem je poskytována také odborná individuální logopedická péče, možné je zajištění terapie působení pozitivního doteku. Vzdělávání probíhá ve vybavené třídě, děti mají k dispozici vhodné učební pomůcky, hry a hračky. Součástí třídy je relaxační koutek.

Školu i třídu si můžete předem prohlédnout, kontaktovat nás můžete telefonicky na tel. čísle 417835324, 602330295 či e-mailem: sekretariat@ddzsduchcov.cz.


Fotogalerie k článku


ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.