Přijímací řízení | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Přijímací řízení >

Přijímací řízení

Pokyny pro podání přihlášky

 

a) Přihlášku podávejte pouze na tiskopise SEVT 49 149 700 Přihláška ke vzdělávání  – studiu ve střední škole, forma vzdělávání denní

(přihláška je k dispozici ve škole, lze ji vytisknout na www.msmt.cz)

 

b) Na přihlášce je nutné lékařské potvrzení o schopnosti studia v daném oboru.

 

c) Přihlášku musí podepsat uchazeč a zákonný zástupce (v případě nezletilého uchazeče).

 

d) Pokud nebudou známky z posledních dvou ročníků ZŠ potvrzeny základní školou na přihlášce, je nutné doložit k přihlášce úředně ověřené kopie těchto vysvědčení.

 

e) Termín odevzdání přihlášky je do 2. března 2020. Tento den musí být přihláška ve škole. Nelze se řídit razítkem pošty.

 

f) Přijatý uchazeč, který se rozhodl nastoupit ke vzdělávání, odevzdá do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí ředitelce školy zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán na poštu.

 

g) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. dubna 2020.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 

Přijímací řízení ke vzdělávání v oboru vzdělání Praktická škola dvouletá proběhne na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, podle kritérií stanovených ředitelkou školy. Do oboru vzdělání Praktická škola dvouletá jsou přijímáni uchazeči se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří splnili povinnou školní docházku.

 

Název oboru:             Praktická škola dvouletá

Kód oboru:                78-62-C/02

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:      12

Počet míst na odvolání:                                       1

 

Přijímací zkoušky  se  n e k o n a j í.

 

Kritéria přijímacího řízení:

V přijímacím řízení ředitelka školy hodnotí uchazeče podle:

 

a) průměrného prospěchu uchazeče v 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy a ve 2. pololetí předposledního absolvovaného ročníku základní školy, zvlášť za každé uvedené pololetí, a to takto:

průměrný prospěch v rozmezí:                      1,00 – 1,25                  60 bodů

                                                                       1,26 – 1,50                  55 bodů

                                                                       1,51 – 1,75                  50 bodů

                                                                       1,76 – 2,00                  45 bodů

                                                                       2,01 – 2,25                  40 bodů

                                                                       2,26 – 2,50                  35 bodů

                                                                       2,51 – 2,75                  30 bodů

                                                                       2,76 – 3,00                  25 bodů

                                                                       3,01 – 3,25                  20 bodů

                                                                       3,26 – 3,50                  15 bodů

                                                                       3,51 – 3,75                  10 bodů

                                                                       3,76 – 4,00                    5 bodů

                                                                       4,01 – 5,00                    0 bodů

 

b) hodnocení chování v 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy a ve  2. pololetí předposledního absolvovaného ročníku základní školy, zvlášť za každé uvedené pololetí, a to takto:                                                    

velmi dobré                                                                           5 bodů

uspokojivé                                                                             3 body

neuspokojivé                                                                          0 bodů

 

Celkový počet získaných bodů určuje pořadí uchazeče. V případě, že bude přihlášeno více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

 

V Duchcově 30. 1. 2020                                                        Mgr. Blanka Stádníková

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - 1. kolo

 

 

Název oboru:             Praktická škola dvouletá

Kód oboru:                78-62-C/02

 

registrační číslo                celkový počet získaných bodů       pořadí                   výsledek přijímacího řízení

 

PŘ/5/2020                                                    115                             1.                                  přijat(a)

PŘ/1/2020                                                                                                                           přijat(a)

PŘ/6/2020                                                                                                                           přijat(a)

PŘ/3/2020                                                                                                                           přijat(a)

PŘ/4/2020                                                                                                                           přijat(a)

PŘ/2/2020                                                                                                                           přijat(a)

PŘ/7/2020                                                    55                                7.                                 přijat(a)

 

 

Datum zveřejnění:      22. 4. 2020

 

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání. Zápisový lístek je možné odevzdat ihned, nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu uchazečů. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nepotvrdí-li uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

                                          

 

                                                                                              Mgr. Blanka Stádníková

                                                                                                          ředitelka

              

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Ředitelka Dětského domova, Základní školy a Střední školy, Duchcov, příspěvkové organizace v souladu s ustanovením § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do oboru vzdělání Praktická škola dvouletá. Přijímáni jsou uchazeči se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří splnili povinnou školní docházku.

 

Název oboru:             Praktická škola dvouletá

Kód oboru:                78-62-C/02

Termín přijímání přihlášek:                       29. 9. 2020

Termín druhého kola přijímacího řízení:   30. 9. 2020

Počet volných míst:                                       2

 

a a) Přihlášku podávejte pouze na tiskopise SEVT 49 149 700. Přihláška ke vzdělávání  – studiu ve střední škole, forma vzdělávání denní (přihláška je k dispozici ve škole, lze ji vytisknout na www.msmt.cz).

 

b) Na přihlášce je nutné lékařské potvrzení o schopnosti studia v daném oboru.

 

c) Přihlášku musí podepsat uchazeč a zákonný zástupce (v případě nezletilého uchazeče).

 

d) Pokud nebudou známky z posledních dvou ročníků ZŠ potvrzeny základní školou na přihlášce, je nutné doložit k přihlášce úředně ověřené kopie těchto vysvědčení.

 

e) Termín odevzdání přihlášky je do 29. září 2020. Tento den musí být přihláška ve škole. Nelze se řídit razítkem pošty. Přihlášku lze odevzdat i osobně ve škole.

 

f) Přijímací zkoušky se nekonají. V přijímacím řízení ředitelka školy hodnotí uchazeče podle stanovených kritérií přijímacího řízení na základě hodnocení prospěchu a chování na vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy.

 

g) Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů a odeslání rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí proběhne dne 30. září 2020.

 

h) Přijatý uchazeč, který se rozhodl nastoupit ke vzdělávání, odevzdá do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí ředitelce školy zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán na poštu.

 

 

 

 

 

 

V Duchcově 21. 9. 2020                                                        Mgr. Blanka Stádníková

                                                                                                          ředitelka

       
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - 2. kolo

 

 

Název oboru:            Praktická škola dvouletá

Kód oboru:               78-62-C/02

 

registrační číslo    celkový počet získaných bodů     pořadí      výsledek přijímacího řízení

 

PŘ/8/2020                              58                                         1.                                 přijat(a)

 

 

Datum zveřejnění:     30. 9. 2020

 

Datumem zveřejnění se začíná počítat lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

                                              

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Blanka Stádníková

                                                                                                          ředitelka

                                                                                  


ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.