Přijímací řízení | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Přijímací řízení >

Přijímací řízení

Pokyny pro podání přihlášky

 

a) Přihlášku podávejte na tiskopise SEVT 49 149 700 Přihláška ke vzdělávání   – studiu ve střední škole, forma vzdělávání denní

(přihláška je k dispozici ve škole, lze ji vytisknout na www.msmt.cz)

 

b) Na přihlášce je nutné lékařské potvrzení o schopnosti studia v daném oboru.

 

c) Přihlášku musí podepsat uchazeč a zákonný zástupce (v případě nezletilého uchazeče).

 

d) Pokud nebudou známky z posledních dvou ročníků ZŠ potvrzeny základní školou na přihlášce, je nutné doložit k přihlášce úředně ověřené kopie těchto vysvědčení.

 

e) Termín odevzdání přihlášky je do 1. března 2021. Tento den musí být přihláška ve škole. Nelze se řídit razítkem pošty.

 

f) Přijatý uchazeč, který se rozhodl nastoupit ke vzdělávání, odevzdá do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí ředitelce školy zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán na poštu.

 

g) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. dubna 2021.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

 

Přijímací řízení ke vzdělávání v oboru vzdělání Praktická škola dvouletá proběhne na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, podle kritérií stanovených ředitelkou školy. Do oboru vzdělání Praktická škola dvouletá jsou přijímáni uchazeči se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří splnili povinnou školní docházku.

 

Název oboru:            Praktická škola dvouletá

Kód oboru:                78-62-C/02

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:      12

Počet míst na odvolání:                                             1

 

Přijímací zkoušky  se  n e k o n a j í.

 

Kritéria přijímacího řízení:

V přijímacím řízení ředitelka školy hodnotí uchazeče podle:

 

a) průměrného prospěchu uchazeče v 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy a v 1. pololetí předposledního absolvovaného ročníku základní školy, zvlášť za každé uvedené pololetí, a to takto:

průměrný prospěch v rozmezí:                      1,00 – 1,25                 60 bodů

                                                                       1,26 – 1,50                 55 bodů

                                                                       1,51 – 1,75                 50 bodů

                                                                       1,76 – 2,00                 45 bodů

                                                                       2,01 – 2,25                 40 bodů

                                                                       2,26 – 2,50                 35 bodů

                                                                       2,51 – 2,75                 30 bodů

                                                                       2,76 – 3,00                 25 bodů

                                                                       3,01 – 3,25                 20 bodů

                                                                       3,26 – 3,50                 15 bodů

                                                                       3,51 – 3,75                 10 bodů

                                                                       3,76 – 4,00                   5 bodů

                                                                       4,01 – 5,00                   0 bodů

 

b) hodnocení chování v 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy a v  1. pololetí předposledního absolvovaného ročníku základní školy, zvlášť za každé uvedené pololetí, a to takto:                                                  

velmi dobré                                                                           5 bodů

uspokojivé                                                                             3 body

neuspokojivé                                                                         0 bodů

 

Celkový počet získaných bodů určuje pořadí uchazeče. V případě, že bude přihlášeno více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

 

V Duchcově 26. 1. 2021                                                        Mgr. Blanka Stádníková

                                                                                                          ředitelka


ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.