Školská rada | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Školská rada >

Školská rada

 

Vyhlášení voleb do Školské rady Základní školy a Střední školy

při Dětském domově, Základní škole a Střední škole, Duchcov

 

 

Vyhlašuji volby do Školské rady Základní školy a Střední školy při Dětském domově, Základní škole a Střední škole, Duchcov, podle ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s volebním řádem školské rady.

 

V souladu s volebním řádem školské rady proběhne volba členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků. Školská rada má tři členy. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci. Třetinu členů jmenuje zřizovatel školy. Školská rada umožňuje zřizovateli, zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům podílet se na chodu školy.

 

Volba členů školské rady bude probíhat dvoukolově, a to za každou skupinu zvlášť. V prvním kole navrhují zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci kandidáty na členství ve školské radě. Druhé kolo probíhá tajnou volbou a určí pořadí kandidátů. S účastí ve druhém kole musí kandidáti projevit písemný souhlas.

 

Termín a místo konání voleb:

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 624/1

 

I. kolo dne 18. 11. 2020

pedagogičtí pracovníci od 7:30 h do 8:00 h

zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci od 14:00 h do 15:00 h

II. kolo dne 25. 11. 2020

 

 

 

 

V Duchcově 26. 10. 2020

 

                                                                                                          Mgr. Blanka Stádníková

                                                                                                                      ředitelkaESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.